You are here : 產品 > 無線元件 > GNSS天線
  系列概述  
全球導航衛星系統(GNSS)天線可應用於GPS,GPS / Glonass,GPS /Beidou,GPS / Glonass/Beidou/Galileo。Multi-GNSS系統因為能使設備接收更多來自不同的GNSS系統的衛星信號,縮短TTFF以及更好的判斷精準度而變得越來越流行。

系列

種類

產品照片

料號

尺寸

頻率

*規格書

主動天線 GNSS天線 ANT8010JLC1B1516A 22x6x1.9 mm GPS/GLONASS
主動天線 GNSS天線 ANT1818JB30B1575A 18x18x7.1 mm GPS
主動天線 GNSS天線 ANT1212JB27B1575A 12x12x6.5 mm GPS
主動天線 GNSS天線 ANT2525JB08B1575A 25x25x6.9 mm GPS
主動天線 GNSS天線 ANT1515JB27B1575A 15x15x6.5 mm GPS
主動天線 GNSS天線 ANT1606JB12B1575A 20x6x6.4 mm GPS
PCB天線 GNSS天線 ANTX200P001B15163 40x7.5x0.55mm GPS/GLONASS/BDS
PCB天線 GNSS天線 ANTX100P001B15163 40x7.5x0.55mm GPS/GLONASS/BDS
PCB天線 GNSS天線 ANTX150P001B15163 40x7.5x0.55mm GPS/GLONASS/BDS
芯片天線 GNSS天線 ANT1204LL04RGNSSA 12x4x1.1 mm GNSS
芯片天線 GNSS天線 ANT8010LL05R1516A 8.0x1.0x1.0 mm GPS/GLONASS
芯片天線 GNSS天線 ANT3216LL15R1575A 3.2x1.6x1.2 mm GPS
芯片天線 GNSS天線 ANT6230LL01R1575A 6.2x3.0.1.25 mm GPS
芯片天線 GNSS天線 ANT8010LL05R1575A 8.0x1.0x1.0 mm GPS
芯片天線 GNSS天線 ANT5320LL14R1516A 5.3x2.0x1.1 mm GPS/GLONASS
芯片天線 GNSS天線 ANT5320LL14R1575A 5.3x2.0x1.2 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1818B00CT1575S 18x18x2 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1212B00DT1575S 12x12x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1515B00DT1575S 15x15x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1606B00DT1575S 16x6x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1212B00FT1575S 12x12x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1212B00CT1575S 12x12x2 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT2525B00FTGNSSS 25x25x4 mm GNSS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT2525B00AT1575S 25x25x2 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT2525B00BT1575S 25x25x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT2525B00ET1575S 25x25x2 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT2525B00CT1575S 25x25x2 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1818B00ET1575S 18x18x2 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1818B00BT1575S 18x18x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1515B00FT1575S 15x15x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1212B00BT1575S 12x12x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT2525B00FT1575S 25x25x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1818B00DT1516S 18x18x4 mm GPS/GLONASS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT2525B00DT1575S 25x25x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1818B00DT1575S 18x18x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1818B00AT1575S 18x18x2 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT2525B00BT1516S 25x25x4 mm GPS/GLONASS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1010B00FT1575S 10x10x4 mm GPS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT1818B00BT1516S 18x18x4 mm GPS/GLONASS
陶瓷貼片天線 GNSS天線 ANT2525B00DT1516S 25x25x4 mm GPS/GLONASS