You are here : 产品 > 导线电阻 > 绕线
  系列概述  
坚固的金属板和合金线系列适用于大电流检测的超低阻值电阻。

系列

类型

产品照

技术

功率(W) 导线直径(mm)

温度系数最小值 (ppm/℃)

容差最小值(%)

电阻最小值(Ω)

电阻最大值(Ω).

*规格书

JPW 镀锡铜跳线导线电阻 Metal Plate/alloy wire 0.5mm null null null null
JPW 镀锡铜跳线导线电阻 Metal Plate/alloy wire 0.6mm null null null null
JPW 镀锡铜跳线导线电阻 Metal Plate/alloy wire 0.7mm null null null null
JPW 镀锡铜跳线导线电阻 Metal Plate/alloy wire 0.8mm null null null null
JPW 镀锡铜跳线导线电阻 Metal Plate/alloy wire 1.0mm null null null null
MCW 超低阻值合金导线电阻 Metal Plate/alloy wire 0.6mm 50 2 1.4m 78m
MCW 超低阻值合金导线电阻 Metal Plate/alloy wire 0.8mm 50 2 1.4m 78m
MCW 超低阻值合金导线电阻 Metal Plate/alloy wire 1.0mm 50 2 1.4m 78m
MCW 超低阻值合金导线电阻 Metal Plate/alloy wire 1.2mm 50 2 1.4m 78m
MCW 超低阻值合金导线电阻 Metal Plate/alloy wire 1.4mm 50 2 1.4m 78m
MCW 超低阻值合金导线电阻 Metal Plate/alloy wire 1.6mm 50 2 1.4m 78m
MCW 超低阻值合金导线电阻 Metal Plate/alloy wire 1.8mm 50 2 1.4m 78m
MCW 超低阻值合金导线电阻 Metal Plate/alloy wire 2.0mm 50 2 1.4m 78m
MCW 超低阻值合金导线电阻 Metal Plate/alloy wire 2.6mm 50 2 1.4m 78m
SLR 水泥型超低阻值金属板导线电阻 Metal Plate/alloy wire 2 250 5 0.1 0.68
SLR 水泥型超低阻值金属板导线电阻 Metal Plate/alloy wire 3 250 5 0.01 1
SLR 水泥型超低阻值金属板导线电阻 Metal Plate/alloy wire 3+3 250 5 0.1 0.5
SLR 水泥型超低阻值金属板导线电阻 Metal Plate/alloy wire 5 250 5 0.01 3.3
SLR 水泥型超低阻值金属板导线电阻 Metal Plate/alloy wire 5+5 250 5 0.1 1.8
SLR 水泥型超低阻值金属板导线电阻 Metal Plate/alloy wire 7 250 5 0.01 3.3
SLR 水泥型超低阻值金属板导线电阻 Metal Plate/alloy wire 10 250 5 0.01 3.3

  ※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。