You are here : 产品 > 积层陶瓷电容 > 排容
  系列概述  
排容CA系列,是一款4合1电容。国巨的排容可以节省空间,提高生产效率。

系列

类型

图片

尺寸

介电材料

温度

电压

最小容值

最大容值

*规格书

CA 排容 0508, 0612 NPO -55℃~125℃ 50V 10pF 470pF
CA 排容 0508, 0612 NPO -55℃~125℃ 100V 10pF 470pF
CA 排容 0508, 0612 X7R -55℃~125℃ 16V 220pF 100nF
CA 排容 0508, 0612 X7R -55℃~125℃ 25V 220pF 100nF
CA 排容 0508, 0612 X7R -55℃~125℃ 50V 220pF 100nF

  ※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。